Desa Tinggal Saya Tampak Atas

Berikut adalah tampak atas foto – foto alam desa dimana saya tinggal. Foto diambil oleh Mas Andri Gandes. Dari Menara BTS Telkomsel.

Klik untuk melihat lebih banyak foto:

Baca lebih lanjut

Iklan

Mengarsip twit berdasar kategori tertentu

Beberapa hari yang lalu saya iseng – iseng untuk mengarsipkan twit dengan kategori tertentu menjadi sebuah posting di blog. Tujuan saya agar kelak kemudian akan bisa dengan mudah ditemukan kembali. Twit yang saya maksudkan untuk diarsipkan tersebut tidaklah melulu twit yang saya buat. Bisa twit saya, twit orang lain atau gabungan dari twit saya dan orang – orang lain. Pengkategorian bisa, misalnya berdasarkan hashtag atau tema tertentu. Atau berdasarkan hashtag tetapi masih di filter dari account – account tertentu.

Untuk melakukan hal ini pasti pertanyaannya adalah tool apa. Ngga mungkin bukan melakukannya secara manual. Karena pasti hasil sorting manual akan menampilkan sesuatu yang statis alias kurang interaktif. Saat ini saya mencoba Hootsuite. Karena beberapa waktu yang lalu beberapa teman memang sedang ngobrol tentang Hootsuite ini.

Beberapa lama main utak – atik HootSuite apa yang bisa saya coba bisa dilihat di http://jarwadi.posterous.com/fotografi-dasar Sayangnya saya masih gagal untuk meng embedd di wordpress.com yang tercinta ini. 😀

Burung Malam Menjengkelkan

Saya semalam lumayan sebel. Gara – gara burung malam yang berkicau tak  henti henti di dekat rumah dimana seharusnya tidur senyenyak – nyenyaknya. Jam menunjukan angka kurang dari 3, tetapi saya memutuskan untuk keluar rumah bermaksud mendiamkan burung yang tidak tahu diri itu dengan lemparan batu. Sungguh kejengkelan saya itu benar – benar menanggalkan rasa kantuk dan hawa dingin sangat dini hari di luar rumah.

Burung malam itu masih saja meneriakan suara “titit tuiiiit” terus menerus.

Niatan saya untuk melempari burung itu saya urungkan. Dalam benak saya. Dia kan burung dan memang suaranya sudah seperti itu dan habitat dia kan disitu. Oleh alam dia sudah ditakdirkan buat ngicau malam – malam. Mana bisa dia tahu kalau malam malam gini ada orang sedang tertidur dan tertanggu dengan kicauaaanya 😀

Burung malam itu saya sebut burung malam saja. Saya tidak tahu apa tepatnya nama burung itu. Hanya yang saya dengar dengan orang orang tua di sini, burung itu disebut burung “titit tuit”

Sebenarnya ada beberapa jenis burung malam di kampung dimana saya tinggal, selain burung Titit tuiiir yang menjadi biang jengkel semalam, ada disebut burung “kulik”, ada burung “tuwu”, dll . Kedua terakhir, semasa saya kanak – kanak, oleh masyarakat kehadirannya diartikan sebagai tanda atau perlambang akan adanya pencuri yang sedang beraksi di desa. Ada ada saya 😀

SOP Announcement Ngayogyakarta Airlines (bagian 2- habis)

*Posting Meniko Karudo Peksa Sangking Notes FB nipun Bapa Hery Nugroho

SAJIAN MAKANAN DI UDARA:

Para sutresna, sepisan malih kawula sedaya asung matur nuwun awit panjenengan sampun kersa milih lan nitih Ngayogyakarta Airlines. Ing kalodahngan punika, enggal badhe lumadi ing ngarsa panjenengan para pramugari-pramugara, putra-putri trampil trengginas saking tlatah Ngayogyakarta ingkang kondhang ing babagan olah kasusilan.

Tumunten badhe kaladosaken dhaharan wanci dalu ingkang saged panjenengan pilih, dene pilihan punika kadi dene ingkang kaserat ing kertu menu dhaharan. Sepisan, sekul gudheg komplit mawi tigan ayam Jawi, sambel goreng krecek, saha tahu-tempe lan sapendherekipun. Gudheg punika mligi dipun olah kanthi pratitis dening Yu Djum saking Wijilan.

Pilihan angka kalih, sekul brongkos kacang tholo, daging sapi, tempe kemul, saha tahu tempe bacem komplit kaliyan krupuk urang. Minangka vendor ingkang nyamektaaken sekul brongkos punika nun inggih saking Warung Handayani Alun-alun Kidul Ngayogyakarta, ingkang dipun sengkuyung kaliyan para juru masak saking Warung Ijo saking Tempel Sleman.

Pilihan angka tiga nun inggih mawarni-warni masakan bakmi, ingkang dipun olah kanthi cara kina dening para juru masak saking Bakmi Tjap Djempol saking Sidoarum Godean Sleman. Saha dipun supervisi kaliyan para juru masak saking Bakmi Kadin Jl. Sultan Agung Ngayogyakarta.

Mawarni-warni unjukan ugi sampun cumawis, sumangga kersa anggen panjenengan milih. Unjukan panas utawi anget sampun cumawis antawisipun wedang ronde, wedang secang, beras kencur, wedang sekoteng, bandrek, lan wedang jahe. Boten kesupen, kacawisaken ugi unjukan khas Pakualaman: teh tubruk ginasthel lan kopi luwak wedalan Kulonprogo.Dene unjukan asrep sampun sumadiya maneka warni limun antawisipun Sarsaparila cap Hercules, sirup TBH, sarta unjukan sanes ingkang saged damel segering sarira.

Sasampunipun dhahar kembul bujana lumadi kanthi gancar, tumuli enggal kacawisaken dhaharan minangka penutup inggih punika kacang brol godhog, tela pendhem, kimpul, puli, oyol-oyol, kipa, gathot thiwul, pisang kepok kuning godhog, sarta mawarni-warni jajanan pasar ingkang dipun asta para pramugari mubeng warata ing kabin kanthi ambekta tampah. Matur nuwun.

(Cathetan: Para pramugari angagem busana Jawi pranakan gagrag Ngayogyakarta jangkep, ngagem kalung samir warni abrit lan jene. Dene para pramugara sami ngrasuk busana Jawi jangkep surjan sak keris ipun)

MEMASUKI UDARA TURBULENSI:

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines, kita sedaya nembe tumapak wonten ing gegana ingkang kebegan ing reridhu. Tumunten daya-daya enggal wangsul wonten ing papan palenggahanipun piyambak-piyambak lan tumuli ngagema sabuk keslametan.

MENJELANG MENDARAT

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines, boten dangu malih kita sedaya enggal tumapak ing Bandhara Internasional Charles DeGaulle ing kitha Paris Perancis. Wekdal samangke sampun nedahaken tabuh pitu enjang, bentening wekdal antawisipun Paris kaliyan Ngayogyakarta inggih punika pitung jam langkung randhat. Tumunten enggal kacocokna kagunganipun jam tangan piyambak-piyambak.

Kahanan gegana ing laladan Paris kalapuraken sae, kasaput ing mega tipis, kanthi suhu daratan watawis 10 drajat Celcius. Sumangga enggal kaagem sabuk keslametan, njejegaken sendheraning kursi, saha anglempit wangsul meja alit ing sangajeng panjenengan. Dhumateng para sutresna ingkang lenggah ing kelas bisnis, tumunten enggal kalempit ugi sendheraning suku.

Sawarnining piranti elektronik tumunten enggal kapejahana, ngantos mangke panjenengan tumapak ing terminal utawi sasana rawuh. Atas nami Kapten Pilot RM Jayeng Akasa lan Ko-pilot RM Suradira Nalikamuluk, kula sakanca ngaturaken wilujeng enjang. Sugeng pepanggihan malih kaliyan Ngayogyakarta Airlines ing sanes wekdal. Matur nuwun awit sampun kersa nitih Ngayogyakarta Airlines, maskapai gegana paling enggal anggota Star Alliance. ***

 

 

SOP Announcement Ngayogyakarta Airlines (1)

*Posting Meniko Karudo Peksa Sangking Notes FB nipun Bapa Hery Nugroho

PANGGILAN MEMASUKI RUANG TUNGGU:

Nyuwun kawigatosanipun, katur dhumateng para sutresna penumpang bahita gegana Ngayogyakarta Airlines nomer gegana YKA-999 ingkang badhe tumuju dhateng Paris, menawi panjenengan sampun rawuh wonten ing bandara, sumangga daya-daya enggal lumebet wonten ing sasana panengga, awit sekedhap malih para penumpang badhe kaaturan lumebet ing bahita gegana…. Matur nuwun.

PANGGILAN BOARDING

Nyuwun kawigatosanipun, wara-wara punika mujudaken cecala lumebeting bahita gegana (boarding). Sumangga enggal kasiagaaken kertu lumebeting bahita(boarding pass) lan daya-daya tumuju dhateng kori nomer 1-A.

Ingkang sepisan, cecala kagem para sutresna ingkang badhe lenggah ing kabin nginggil. Dhumateng para sutresna kelas bisnis Ngayogyakarta Airlines, sumangga enggal lumebet. Tumunten kalajengaken para penumpang ingkang sarombogan kaliyan lare alit, penumpang ingkang mawi kursi rodha, lan priyantun sepuh. Salajengipun, panjenengan ingkang kagungen kursi kelas ekonomi nomer 43 ngantos 88.

Kanthi cara ingkang sami, sumangga para sutresna ingkang sampun kapiji lenggah ing kabin ngandhap, daya-daya enggal lumebet ing bahita gegana. Matur nuwun.

DEMO ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN:

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines ingkang satuhu kinormatan, wilujeng rawuh wonten bahita gegana kalis ing asep rokok jumbo jet Airbus A-380 Ngayogyakarta Airlines kanthi nomer gegana YKA-999 ingkang badhe tumuju dhateng Paris. Ingkang sepisan kaaturaken bilih bahita gegana punika dipun pandhegani dening Kapten Pilot RM Jayeng Akasa saha kabiyantu dening Ko-pilot RM Suradira Nalikamuluk, teknisi R.Ng. Trampiling Yuda, saha para pramuladi lan pramugari.

Boten kesupen kula sakanca ngaturaken agunging panuwun awit sampun kersa nitih Ngayogyakarta Airlines, satunggaling maskapai penerbangan enggal, kanthi palayanan ingkang satuhu gandes, luwes, sumeh, grapyak, lan semanak.

Saderengipun tumapak ing akasa, kaaturi priksa bilih sedaya piranti elektronik kadi dene hape, laptop, piranti audio-video, lan dolanan lare mawi remote controlkasuwun dipun pejahi salebeting minggah lan mandhaping bahita punika. Piranti elektronik ingkang mawa glombang radio kedah dipun pejahi salaminipun panjenengan sampun cumondhok ing salebeting bahita.

Tumunten panjenengan sedaya enggal ngagem sabuk keslametan kadi dene ingkang badhe katedahaken dening para pramugari, kados pundi cara anglebetaken gesper panguncinipun, ngencengaken tali, saha cara hanglolos sabuk keslametan punika.

Menawi dumadakan kahanan hawa ing salebeting kabin kekirangan oksigen, pramila selang lan kedhok oksigen badhe dhawah kanthi otomatis saking nginggil panjenengan sedaya. Sumangga enggal daya-daya kaagem kedok zat asam punika kanthi cara kadi dene para pramugari sampun caos tetuladhan. Kagem para sutresna ingkang lenggah jajar kaliyan lare-lare, tumunten kaagema kedhok punika kagem panjenengan piyambak langkung rumiyin, sak derengipun asung pambiyantu dhumateng lare-lare.

Ing bahita jumbo jet Airbus A-380 punika kapasang cacah wolu jendela darurat ing sisih kiwa lan tengen kabin ngandhap. Semanten ugi ing kabin nginggil, ugi kapasang cacah wolu jendela darurat ing sisih kiwa lan tengen. Kori darurat ugi wonten wolu, sekawan kori kapasang ing kabin ngandhap, lan sekawan malih kapasang ing kabin nginggil.

Kagem para sutresna ingkang lenggah wonten ing sacelakipun jendela darurat, mugi kersa ambikak jendela punika menawi tumama kahanan ingkang ngutawatosi. Menawi sampun wonten aba-aba “evacuate” saking kapten pilot utawi saking pramuladi kabin, lan menawi ing sajabaning bahita boten ketingal wonten latu, asep, utawi toya, tumunten enggal kabikak jendela punika.

Tata cara ambikak jendela punika kanthi nyepeng lan muter gantilanipun jendela, lajeng kabucal ing jabaning bahita. Dhumateng panjenengan ingkang dereng pana, sumangga enggal kawaos tata cara ambikak jendela punika kadi dene ingkang kaserat wonten ing kertu ingkang sampun sumadya ing kanthong kursi sangajeng panjenengan lenggah.

Awit saking kawigatosanipun, kula sakanca ingkang nembe ngayahi jejibahan ing bahita gegana jumbo jet Airbus A-380 Ngayogyakarta Airlines punika ngaturaken agunging panuwun, wilujeng tindak lan sugeng hanggegana kanthi mardu mardikaning penggalih.

MENJELANG TAKE-OFF AND CLIMBING:

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines ingkang kinormatan, sekedhap malih kita sedaya enggal tumapak ing akasa. Tumunten katitipriksa malih punapa sabuk keslametan panjenengan sampun kapasang lan kakencengaken kanthi pratitis. Sedaya piranti elektronik tumuli enggal kapejahana sapunika ugi.

Kangge angugemi pranatan lan paugeraning tatacara hanggegana, pramila sedaya lampu ing kabin sengaja kadamel surut. Dhumateng para sutresna ingkang tetep badhe nglajengaken anggenipun maos, sumangga tumuli anggesangaken lampu mligi kagem maos, ingkang mapan ing sanginggil panjenengan.

Kaengetaken malih bilih gegana punika gegana ingkang kalis ing asep rokok, pramila pilot badhe terus anggesangaken lampu tandha awisan ngrokok ing salebeting bahita punika anggegana.

SAAT BERADA PADA CRUISE LEVEL:

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines, lampu tandha pangencenging sabuk keslametan sampun dipun pejahi dening pilot, kagem ngawekani goncang ingkang dumadakan, sumangga tetep kaagem sabuk keslametan punika kanthi cara kendho.

Atur wuninga, kagem sarana paturasan, ing salebeting bahita gegana punika sampun kasediyaaken paturasan utawi WC cacah nembelas saben kabinipun. Sekawan paturasan mapan ing ngajeng, wolu ing tengah, sarta sekawan malih ing pepungkuran. Sedaya paturasan dipun pasang piranti kagem ngawekani wontening asep rokok. Pramila kasuwun boten sami ngrokok wonten ing salebeting paturasan. Matur nuwun. (bersambung jilid 2)
Kethip : Mata Uang Kerajaan Yogyakarta

Kethip : The Great Ngayogyakarta's Official Currency

Kethip : The Great Ngayogyakarta's Official Currency

Kethip. Mata uang kethip yang beneran sih saya belum pernah lihat. Mendengar sih pernah dari cerita simbah ketiak beliau masih sugeng. Selain kethip simbah sering menyebut ‘sen’. Kalau ‘sen’ saya kira adalah nominal se per seratus. Kalau kethip entah itu merupakan mata uang atau nominal seperti halnya sen.

Orang Yogyakarta Kreatif. Siapa yang tidak percaya. Siapa yang tidak kenal dengan Dagadu dengan desain kaos yang tidak ada duanya itu. Kreatifitas Yogya dalam beberapa hari saja sudah mengedarkan desain passport, pesawat, mata uang, dan lain lain.

Gambar dicomot dari http://yfrog.com/f1o2l0j