SOP Announcement Ngayogyakarta Airlines (bagian 2- habis)

*Posting Meniko Karudo Peksa Sangking Notes FB nipun Bapa Hery Nugroho

SAJIAN MAKANAN DI UDARA:

Para sutresna, sepisan malih kawula sedaya asung matur nuwun awit panjenengan sampun kersa milih lan nitih Ngayogyakarta Airlines. Ing kalodahngan punika, enggal badhe lumadi ing ngarsa panjenengan para pramugari-pramugara, putra-putri trampil trengginas saking tlatah Ngayogyakarta ingkang kondhang ing babagan olah kasusilan.

Tumunten badhe kaladosaken dhaharan wanci dalu ingkang saged panjenengan pilih, dene pilihan punika kadi dene ingkang kaserat ing kertu menu dhaharan. Sepisan, sekul gudheg komplit mawi tigan ayam Jawi, sambel goreng krecek, saha tahu-tempe lan sapendherekipun. Gudheg punika mligi dipun olah kanthi pratitis dening Yu Djum saking Wijilan.

Pilihan angka kalih, sekul brongkos kacang tholo, daging sapi, tempe kemul, saha tahu tempe bacem komplit kaliyan krupuk urang. Minangka vendor ingkang nyamektaaken sekul brongkos punika nun inggih saking Warung Handayani Alun-alun Kidul Ngayogyakarta, ingkang dipun sengkuyung kaliyan para juru masak saking Warung Ijo saking Tempel Sleman.

Pilihan angka tiga nun inggih mawarni-warni masakan bakmi, ingkang dipun olah kanthi cara kina dening para juru masak saking Bakmi Tjap Djempol saking Sidoarum Godean Sleman. Saha dipun supervisi kaliyan para juru masak saking Bakmi Kadin Jl. Sultan Agung Ngayogyakarta.

Mawarni-warni unjukan ugi sampun cumawis, sumangga kersa anggen panjenengan milih. Unjukan panas utawi anget sampun cumawis antawisipun wedang ronde, wedang secang, beras kencur, wedang sekoteng, bandrek, lan wedang jahe. Boten kesupen, kacawisaken ugi unjukan khas Pakualaman: teh tubruk ginasthel lan kopi luwak wedalan Kulonprogo.Dene unjukan asrep sampun sumadiya maneka warni limun antawisipun Sarsaparila cap Hercules, sirup TBH, sarta unjukan sanes ingkang saged damel segering sarira.

Sasampunipun dhahar kembul bujana lumadi kanthi gancar, tumuli enggal kacawisaken dhaharan minangka penutup inggih punika kacang brol godhog, tela pendhem, kimpul, puli, oyol-oyol, kipa, gathot thiwul, pisang kepok kuning godhog, sarta mawarni-warni jajanan pasar ingkang dipun asta para pramugari mubeng warata ing kabin kanthi ambekta tampah. Matur nuwun.

(Cathetan: Para pramugari angagem busana Jawi pranakan gagrag Ngayogyakarta jangkep, ngagem kalung samir warni abrit lan jene. Dene para pramugara sami ngrasuk busana Jawi jangkep surjan sak keris ipun)

MEMASUKI UDARA TURBULENSI:

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines, kita sedaya nembe tumapak wonten ing gegana ingkang kebegan ing reridhu. Tumunten daya-daya enggal wangsul wonten ing papan palenggahanipun piyambak-piyambak lan tumuli ngagema sabuk keslametan.

MENJELANG MENDARAT

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines, boten dangu malih kita sedaya enggal tumapak ing Bandhara Internasional Charles DeGaulle ing kitha Paris Perancis. Wekdal samangke sampun nedahaken tabuh pitu enjang, bentening wekdal antawisipun Paris kaliyan Ngayogyakarta inggih punika pitung jam langkung randhat. Tumunten enggal kacocokna kagunganipun jam tangan piyambak-piyambak.

Kahanan gegana ing laladan Paris kalapuraken sae, kasaput ing mega tipis, kanthi suhu daratan watawis 10 drajat Celcius. Sumangga enggal kaagem sabuk keslametan, njejegaken sendheraning kursi, saha anglempit wangsul meja alit ing sangajeng panjenengan. Dhumateng para sutresna ingkang lenggah ing kelas bisnis, tumunten enggal kalempit ugi sendheraning suku.

Sawarnining piranti elektronik tumunten enggal kapejahana, ngantos mangke panjenengan tumapak ing terminal utawi sasana rawuh. Atas nami Kapten Pilot RM Jayeng Akasa lan Ko-pilot RM Suradira Nalikamuluk, kula sakanca ngaturaken wilujeng enjang. Sugeng pepanggihan malih kaliyan Ngayogyakarta Airlines ing sanes wekdal. Matur nuwun awit sampun kersa nitih Ngayogyakarta Airlines, maskapai gegana paling enggal anggota Star Alliance. ***

 

 

2 komentar di “SOP Announcement Ngayogyakarta Airlines (bagian 2- habis)

  1. Ping balik: Tweets that mention SOP Announcement Ngayogyakarta Airlines (bagian 2- habis) « Menuliskan Sebelum Terlupakan -- Topsy.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s