SOP Announcement Ngayogyakarta Airlines (1)

*Posting Meniko Karudo Peksa Sangking Notes FB nipun Bapa Hery Nugroho

PANGGILAN MEMASUKI RUANG TUNGGU:

Nyuwun kawigatosanipun, katur dhumateng para sutresna penumpang bahita gegana Ngayogyakarta Airlines nomer gegana YKA-999 ingkang badhe tumuju dhateng Paris, menawi panjenengan sampun rawuh wonten ing bandara, sumangga daya-daya enggal lumebet wonten ing sasana panengga, awit sekedhap malih para penumpang badhe kaaturan lumebet ing bahita gegana…. Matur nuwun.

PANGGILAN BOARDING

Nyuwun kawigatosanipun, wara-wara punika mujudaken cecala lumebeting bahita gegana (boarding). Sumangga enggal kasiagaaken kertu lumebeting bahita(boarding pass) lan daya-daya tumuju dhateng kori nomer 1-A.

Ingkang sepisan, cecala kagem para sutresna ingkang badhe lenggah ing kabin nginggil. Dhumateng para sutresna kelas bisnis Ngayogyakarta Airlines, sumangga enggal lumebet. Tumunten kalajengaken para penumpang ingkang sarombogan kaliyan lare alit, penumpang ingkang mawi kursi rodha, lan priyantun sepuh. Salajengipun, panjenengan ingkang kagungen kursi kelas ekonomi nomer 43 ngantos 88.

Kanthi cara ingkang sami, sumangga para sutresna ingkang sampun kapiji lenggah ing kabin ngandhap, daya-daya enggal lumebet ing bahita gegana. Matur nuwun.

DEMO ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN:

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines ingkang satuhu kinormatan, wilujeng rawuh wonten bahita gegana kalis ing asep rokok jumbo jet Airbus A-380 Ngayogyakarta Airlines kanthi nomer gegana YKA-999 ingkang badhe tumuju dhateng Paris. Ingkang sepisan kaaturaken bilih bahita gegana punika dipun pandhegani dening Kapten Pilot RM Jayeng Akasa saha kabiyantu dening Ko-pilot RM Suradira Nalikamuluk, teknisi R.Ng. Trampiling Yuda, saha para pramuladi lan pramugari.

Boten kesupen kula sakanca ngaturaken agunging panuwun awit sampun kersa nitih Ngayogyakarta Airlines, satunggaling maskapai penerbangan enggal, kanthi palayanan ingkang satuhu gandes, luwes, sumeh, grapyak, lan semanak.

Saderengipun tumapak ing akasa, kaaturi priksa bilih sedaya piranti elektronik kadi dene hape, laptop, piranti audio-video, lan dolanan lare mawi remote controlkasuwun dipun pejahi salebeting minggah lan mandhaping bahita punika. Piranti elektronik ingkang mawa glombang radio kedah dipun pejahi salaminipun panjenengan sampun cumondhok ing salebeting bahita.

Tumunten panjenengan sedaya enggal ngagem sabuk keslametan kadi dene ingkang badhe katedahaken dening para pramugari, kados pundi cara anglebetaken gesper panguncinipun, ngencengaken tali, saha cara hanglolos sabuk keslametan punika.

Menawi dumadakan kahanan hawa ing salebeting kabin kekirangan oksigen, pramila selang lan kedhok oksigen badhe dhawah kanthi otomatis saking nginggil panjenengan sedaya. Sumangga enggal daya-daya kaagem kedok zat asam punika kanthi cara kadi dene para pramugari sampun caos tetuladhan. Kagem para sutresna ingkang lenggah jajar kaliyan lare-lare, tumunten kaagema kedhok punika kagem panjenengan piyambak langkung rumiyin, sak derengipun asung pambiyantu dhumateng lare-lare.

Ing bahita jumbo jet Airbus A-380 punika kapasang cacah wolu jendela darurat ing sisih kiwa lan tengen kabin ngandhap. Semanten ugi ing kabin nginggil, ugi kapasang cacah wolu jendela darurat ing sisih kiwa lan tengen. Kori darurat ugi wonten wolu, sekawan kori kapasang ing kabin ngandhap, lan sekawan malih kapasang ing kabin nginggil.

Kagem para sutresna ingkang lenggah wonten ing sacelakipun jendela darurat, mugi kersa ambikak jendela punika menawi tumama kahanan ingkang ngutawatosi. Menawi sampun wonten aba-aba “evacuate” saking kapten pilot utawi saking pramuladi kabin, lan menawi ing sajabaning bahita boten ketingal wonten latu, asep, utawi toya, tumunten enggal kabikak jendela punika.

Tata cara ambikak jendela punika kanthi nyepeng lan muter gantilanipun jendela, lajeng kabucal ing jabaning bahita. Dhumateng panjenengan ingkang dereng pana, sumangga enggal kawaos tata cara ambikak jendela punika kadi dene ingkang kaserat wonten ing kertu ingkang sampun sumadya ing kanthong kursi sangajeng panjenengan lenggah.

Awit saking kawigatosanipun, kula sakanca ingkang nembe ngayahi jejibahan ing bahita gegana jumbo jet Airbus A-380 Ngayogyakarta Airlines punika ngaturaken agunging panuwun, wilujeng tindak lan sugeng hanggegana kanthi mardu mardikaning penggalih.

MENJELANG TAKE-OFF AND CLIMBING:

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines ingkang kinormatan, sekedhap malih kita sedaya enggal tumapak ing akasa. Tumunten katitipriksa malih punapa sabuk keslametan panjenengan sampun kapasang lan kakencengaken kanthi pratitis. Sedaya piranti elektronik tumuli enggal kapejahana sapunika ugi.

Kangge angugemi pranatan lan paugeraning tatacara hanggegana, pramila sedaya lampu ing kabin sengaja kadamel surut. Dhumateng para sutresna ingkang tetep badhe nglajengaken anggenipun maos, sumangga tumuli anggesangaken lampu mligi kagem maos, ingkang mapan ing sanginggil panjenengan.

Kaengetaken malih bilih gegana punika gegana ingkang kalis ing asep rokok, pramila pilot badhe terus anggesangaken lampu tandha awisan ngrokok ing salebeting bahita punika anggegana.

SAAT BERADA PADA CRUISE LEVEL:

Para sutresna Ngayogyakarta Airlines, lampu tandha pangencenging sabuk keslametan sampun dipun pejahi dening pilot, kagem ngawekani goncang ingkang dumadakan, sumangga tetep kaagem sabuk keslametan punika kanthi cara kendho.

Atur wuninga, kagem sarana paturasan, ing salebeting bahita gegana punika sampun kasediyaaken paturasan utawi WC cacah nembelas saben kabinipun. Sekawan paturasan mapan ing ngajeng, wolu ing tengah, sarta sekawan malih ing pepungkuran. Sedaya paturasan dipun pasang piranti kagem ngawekani wontening asep rokok. Pramila kasuwun boten sami ngrokok wonten ing salebeting paturasan. Matur nuwun. (bersambung jilid 2)
5 komentar di “SOP Announcement Ngayogyakarta Airlines (1)

  1. mas Asop….
    ini adalah bahasa jawa (DIY) tingkat krama inggil, biasanya digunakan untuk acara resmi, mis. (acara resepsi pengantin)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s